Rejsy

Dokumenty uczestnictwa w rejsie

Każdy uczestnik rejsu na STS "Generał Zaruski" zobowiązany jest dostarczyć przed rejsem wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia Uczestnictwa w Rejsie.

Mowa w nim także o Regulaminie żaglowca. Obydwa dokumenty dostępne są do pobrania u dołu tego artykułu (jednak Regulamin jest jedynie do wglądu i nie trzeba go podpisywać ani dołączać do Zgłoszenia).
W przypadku osób niepełnoletnich, formularz Zgłoszenia, wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika rejsu.
Formularz należy wypełnić rzetelnie i zgodnie z posiadaną wiedzą. Należy to zrobić w zakresie właściwym dla planowanego rejsu (np. gdy rejs jest lokalny, nie potrzebny jest numer paszportu), i osoby jego uczestnika (nie wszystkich dotyczą wszystkie pozycje w formularzu). Natomiast ważne jest aby podpisać WSZYSTKIE oświadczenia, opatrując podpis datą jego złożenia.
Osoby pełnoletnie mogą Zgłoszenie dostarczyć najpóźniej w chwili osobistego przybycia na statek. Osoby niepełnoletnie muszą je dostarczyć najpóźniej na 3 dni przed rejsem. Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia, należy zeskanować i przesłać mailem do Biura Armatorskiego na adres:
a wersję papierową wysłać pocztą tradycyjną (lub dostarczyć osobiście) na adres: Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk.

Wszystkie te czynności formalne mają za zadanie jak najlepsze przygotowanie się organizatora do rejsu i zapewnienie jego uczestnikom maksimum bezpieczeństwa.

Pobierz dokumenty:

» Szukaj

» Pogoda

» Wideo