Aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.:
Opracowanie dokumentacji na wykonanie odbudowy jachtu „Generał Zaruski”, pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
(znak sprawy: 1/09) złożył Wykonawca:
SHIP SERVICE Artur Karczewski z siedzibą: 80-283 Gdańsk, ul. Potokowa 27/29
» cena oferty: 199.104,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto cztery złote 00/100).

» Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty cena – 100 % (pkt. 24 części I SIWZ).

» Szukaj

» Pogoda

» Wideo